Reklamacje i zwroty


ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
 
Klient będący konsumentem, w myśl obowiązujących przepisów (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.miskapupila.pl w przeciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Termin ten liczony jest od dnia dostarczenia przedmiotu umowy do Klienta lub od dnia jego odbioru z siedziby Sprzedającego.
 
Aby odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży konsument zobowiązany jest:
 
1. Poinformować sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w zakładce "KONTAKT"
2. Dokonać zwrotu towaru, wraz z wypełnionym protokołem zwrotu towaru dostępnym pod adresem: link na adres Sprzedawcy podany w zakładce "KONTAKT"
W przypadku skorzystania z prawa rozwiązania umowy kupna-sprzedaży Klient ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedającego.
Podstawą do odstąpienia kupna - sprzedaży jest paragon lub faktura zakupu.
 
REKLAMACJE
 
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w zakładce "KONTAKT" adres e-mail.
 
Prosimy, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w zakładce "KONTAKT"
 

Załączniki:

Druk zwrotu i reklamacji